ಕರುನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗ S P NEGIMANI

ಜಿಲ್ಲೆಯದೀಪಾವಳಿಯಅಲ್ಲಮಇವುಹಾರ್ಸ್ಹುಟ್ಟಿದಸಿಅವನನ್ನುಕಲ್ಲಿನಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತುತನ್ನಹೆಣ್ಣುದೀಪದಹೆಚ್ಚುಭತ್ತದಕನ್ನಡಬಗ್ಗೆಬದುಕನ್ನುಹೊತ್ತುಪೂಜೆಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿಸಲ್ಫರ್ನಾಲ್ಕುದೇವಾಲಯಜಿಲ್ಲೆದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನಿಮ್ಮಸೆಗಣಿಬೆಳಕಿನಸಂಕ್ರಾಂತಿಉಚ್ಚೆಳ್ಳಿನಆಚರಣೆಗೂಬಳ್ಳಿಗಾವಿಮುಂದೆಆಚರಣೆಇದೇಆಚರಣೆಗಳುಅಲ್ಲಿನದೇಗುಲದಎಂಬತಂದೆಇಲ್ಲಿನಮ್ಮಭಾಗದಮೆರವಣಿಗೆಯಾವದಾರಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಒಣಗಿದಬೆರೆತುಎಂದುಅರ್ಥಗಳಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆನಮಗೆಪ್ರಥಮನೀಡುತ್ತದೆನಂತರಕರ್ನಾಟಕನಂದಿದೀಪಾವಳಿಕೇವಲಅವನುಕಟ್ಟಿಅನೇಕಪದ್ಧತಿಅಮ್ಮನಹೂವುಹೇಳುವಬೆಕ್ಕುಮತ್ತುಮೇಲೆಅದರಹಾವೇರಿಭಾಗದಲ್ಲಿಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಜ್ಯನಾಗವಾಸಾಧಿಪತಿದೇಶನಡೆಪ್ರಸಿದ್ಧಇದುಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಊರುನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಲ್ಲೂಕಿನಹಕ್ಕಿಗಳುಎರಡುಅಥವಾತುತ್ತುರಿತಾಯಿಗಂಡುಹಾಗೂಬಹುಮುಖ್ಯಒಂದುಸಮಯದಲ್ಲಿಅಲ್ಲಮನಊರನರಸಿಂಹ
Fullscreen Buy

www.spn3187.blogspot.in/p

5 years ago

Embed this word cloud

To embed this word cloud on your own website, just copy and paste the following code:

Word clouds are licensed under a Creative Commons Licence.
Non-commercial use is allowed, providing you include a link back to worditout.com (or this page).

A great gift idea

You may now get this word cloud on many items, such as T-shirts, mugs, cards, bags and even more! They make great custom gifts for someone special as well as personalised presents for yourself.

Find out more

If you do buy something with these affiliate links, you help WordItOut continue to run for free at no extra cost to you.

Area: Loading
In association with Zazzle.com